Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en Privacyverklaring van HighTea.nl

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website www.hightea.nl en op elke reservering gemaakt via onze website. Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Deze website is onderdeel van Lunch.nl B.V is gevestigd aan de Tolnasingel 3, 2411 PV Bodegraven. Lunch.nl BV is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 71653708.

Hoe werkt het?

Via onze website www.hightea.nl kies je voor een locatie, het aantal personen, een dag en een tijdstip. Vervolgens kun je een High Tea reserveren. De reservering is alleen geldig op de dag en het tijdstip zoals in de bevestiging is opgenomen. Belangrijk om te weten is dat de reserveringen altijd nog bevestigd moeten worden door het restaurant zelf. Je ontvangt per e-mail een bevestiging van jouw reservering.

Reserveren met of zonder HighTea.nl account

Bij het reserveren of via de koppeling “registreren/inloggen” kan een account worden aangemaakt zodat jouw reservering(en) via onze website kunt terugvinden. Gebruikers zijn verplicht enkel juiste gegevens aan HighTea.nl door te geven.

Kosteloos annuleren

Annuleren is tot een dag voor de high tea kosteloos en is alleen mogelijk bij het restaurant van de reservering. Neem hiervoor telefonisch contact op, het telefoonnummer staat in de ontvangen bevestiging. Voor een High Tea workshop gelden aangepaste voorwaarden. Een High Tea wordt vooraf klaargemaakt, hierdoor is het niet mogelijk om op dezelfde dag te annuleren. Wij vragen hiervoor jouw begrip, hiervoor gelden de Algemene Voorwaarden van de locatie zelf. Mocht je toch niet kunnen komen, neem dan direct telefonisch contact op met de locatie voor overleg.

Kosten bij no-show

Niets is vervelender voor een horeca locatie dan een no-show. Het is daarom belangrijk altijd rechtstreeks met de locatie contact te zoeken wanneer een reservering niet door kan gaan. Wanneer dit niet gebeurd kan het restaurant hierdoor zelf een bedrag in rekening brengen. Dit voor de voorbereiding en het beschikbaar houden van een tafel voor de gasten die niet zijn komen opdagen.  Wij vragen hiervoor jouw begrip, hiervoor gelden de Algemene Voorwaarden van de locatie zelf. Mocht je dus toch niet kunnen komen, neem dan direct telefonisch contact op met de locatie voor overleg.

Belangrijke voorwaarden

De getoonde informatie op onze website bevat een omschrijving van het aangeboden restaurant en informatie over de High Tea. De getoonde prijs is inclusief thee. Voor onjuist vermelde prijzen is HighTea.nl niet verantwoordelijk. HighTea.nl is ook niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uitvoering van de reservering of tijdelijke onbereikbaarheid van de website. Ingeval van allergieën of speciale wensen dien je dit zelf expliciet kenbaar te maken bij het restaurant. Alle betalingen vinden plaats in het restaurant.

Privacy

Om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat wij jouw persoonsgegevens verwerken. HighTea.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zorgt dat de persoonlijke informatie die wij ontvangen, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het betreft de volgende gegevens die wij van jou kunnen verwerken: naam, telefoonnummer, e-mailadres.

Wij verwerken uw gegevens voor:

– Het uitvoeren van reserveringen die via de website verlopen;
– Om onze nieuwsbrief en direct marketing aan jou toe te kunnen zenden indien je jezelf daarvoor hebt aangemeld;
– Om de gegevens te verstrekken aan het restaurant waar je een reservering heeft gemaakt zodat het restaurant jou kan benaderen over de reservering en voor direct marketing doeleinden van het restaurant;
– Voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden (waaronder klanttevredenheidsonderzoek);
– Om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op ons van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

Gegevens van gebruikers die hebben aangegeven direct marketing of nieuwsbrieven te willen ontvangen of een account hebben aangemaakt, worden bewaard tot na het moment dat zij zich eventueel afmelden.

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden en/of de restaurants.

HighTea.nl nieuwsbrief

Onder meer bij reservering via de website wordt via een “opt-in” de mogelijkheid geboden om via e-mail de nieuwsbrief van HighTea te ontvangen en op de hoogte te blijven van aanbiedingen. Indien ervoor is gekozen geen gebruik te maken van deze “opt-in” mogelijkheid, zal HighTea.nl enkel e-mails toezenden die betrekking hebben op de reservering (zoals wijzigingen of annulering).

Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die op jouw computer geplaatst worden door websites die zijn bezocht. Zo worden er bij een bezoek aan HighTea.nl cookies opgeslagen in jouw browser, zodat je bij een volgend bezoek aan onze site als gebruiker wordt herkend. Functionele cookies worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken door bepaalde gebruikersvoorkeuren op te slaan. HighTea.nl maakt gebruikt van cookies om bijvoorbeeld inloggegevens te onthouden. Alleen HighTea.nl heeft toegang tot deze cookies en de verzamelde informatie.

HighTea.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor HighTea.nl en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren, of dat je wilt dat jouw browser jou op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dien je de instellingen in jouw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst HighTea.nl jou naar het “help” menu van jouw browser voor het instellen van jouw cookie-voorkeuren.

Contact

Neem gerust contact met ons op indien u vragen heeft over onze voorwaarden via ons contactformulier.

Specifieke voorwaarden met betrekking tot de HighTea.nl cadeaubon: 

ARTIKEL 1 – GELDIGHEID CADEAUBON

1.1 De HighTea.nl cadeaubon is vanaf de dag van aankoop 2 jaar geldig, tenzij anders vermeld. Na het verlopen van de geldigheidstermijn is de cadeaubon niet meer te verzilveren. HighTea.nl behoudt zich het recht voor om de verlopen cadeaubon te blokkeren.

ARTIKEL 2 – PRIJZEN EN RETOUR CADEAUBON

2.1 De prijzen op de cadeaubon zijn in euro’s en geven uitsluitend recht op het arrangement dat hierop vermeld staat. Op de cadeaubon is geen btw van toepassing.
2.2 HighTea.nl neemt geen cadeaubonnen retour, met uitzondering van het bepaalde in artikel 3.
2.3 Het is niet mogelijk om een cadeaubon bij een aangesloten locatie in te leveren voor een ander arrangement dan vermeld staat op de cadeaubon.
2.4 Het is niet mogelijk om een cadeaubon geheel of gedeeltelijk in te ruilen voor geld.

ARTIKEL 3 – HERROEPINGSRECHT/RETOURRECHT BIJ ONLINE AANKOOP CADEAUBON

3.1 Indien de HighTea.nl cadeaubon op de website is gekocht, heeft de koper het recht om de koop van de cadeaubon te ontbinden door de koop te herroepen binnen 14 dagen na ontvangst van de cadeaubon. Dit geldt echter niet voor de Fletcher voucher. Deze kent geen herroepingsrecht omdat de voucher extern bij Fletcher wordt ingekocht waarbij we helaas  geen mogelijkheid hebben voor retournering of aanpassen van unieke vouchercodes. Neem voor herroeping contact met ons op via het contactformulier.
3.2 Vanaf de dag dat HighTea.nl de herroeping heeft ontvangen, heeft de Houder 14 dagen de tijd om de cadeaubon te retourneren aan HighTea.nl door middag van het sturen van de digitale cadeaubon naar het opgegeven e-mail adres.
3.3 Vanaf de dag dat HighTea.nl de herroeping heeft ontvangen, heeft HighTea.nl 14 dagen de tijd om het aankoopbedrag aan de (voormalig) houder van de cadeaubon terug te betalen. HighTea.nl betaalt het gehele aankoopbedrag terug.
3.4 Het in dit artikel 3 opgenomen herroepingsrecht geldt niet indien de houder reeds de unieke code van de cadeaubon (deels) gebruikt heeft.

ARTIKEL 4 – VERLIES CADEAUBON

4.1 De houder dient de cadeaubon zorgvuldig te bewaren.
4.1 Bij verlies, diefstal of ongeautoriseerd gebruik van de cadeaubon waardoor deze niet meer geldig door de (voormalig) houder kan worden gebruikt, is HighTea.nl niet aansprakelijk. HighTea.nl zal geen nieuwe cadeaubon aan de consument leveren noch de kosten van de verloren, gestolen of ongeautoriseerd gebruikte cadeaubon in welke vorm dan ook vergoeden.

ARTIKEL 5 – AANSPRAKELIJKHEID CADEAUBON

5.1 HighTea.nl is jegens een houder slechts aansprakelijk voor directe schade die de houder heeft geleden als gevolg van een niet nakoming van de Algemene Voorwaarden door HighTea.nl onder toepassing van artikel 6:98 BW.

5.2 HighTea.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de houder die is ontstaan doordat de acceptant locatie tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst tussen de consument en deze acceptant locatie met betrekking tot het arrangement dat de acceptant locatie levert voor de verzilverde cadeaubon dan wel door enig ander toedoen of nalaten van een acceptant locatie.
5.3 Niettegenstaande artikel 5.1 aanvaardt HighTea.nl geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de consument die voortvloeit uit het niet of niet tijdig gebruik kunnen maken van de cadeaubon alsook niet voor geleden schade als gevolg van het gebruik van de cadeaubon.
5.4 HighTea.nl verricht redelijke inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen op de website en op de uitgaven van de cadeaubon. Alle getoonde informatie is onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
5.5 HighTea.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op een cadeaubon en/of op de website en/of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals technische storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie.
5.6 HighTea.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens HighTea.nl via de website.
5.7 De website kan hyperlinks en verwijzingen naar andere websites bevatten. Dergelijke hyperlinks en verwijzingen zijn alleen ter informatieverschaffing voor de consument opgenomen. HighTea.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade voortvloeiende uit de inhoud van de websites die via een hyperlink kunnen worden bezocht of waarnaar wordt verwezen.
5.8 HighTea.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (gevolgschade) en de maximale aansprakelijkheid van HighTea.nl is het bedrag dat de consument voor de cadeaubon in het onderhavige geval heeft betaald.

ARTIKEL 6 – OVERMACHT CADEAUBON

In het geval van overmacht heeft HighTea.nl het recht om, naar eigen keuze, de koop van de cadeaubon te ontbinden dan wel om de uitvoering van de cadeaubon op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan HighTea.nl toekomende rechten blijven onverminderd bestaan.

ARTIKEL 7 – FRAUDE CADEAUBON

In het geval van bedrog, fraude, valsheid in geschrifte, oplichting of andere te kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking van een van voornoemde handelingen aan de zijde van de houder heeft HigHTea.nl het recht om naar eigen keuze, de koop van de cadeaubon te ontbinden dan wel om de uitvoering van de cadeaubon op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan HighTea.nl toekomende rechten blijven onverminderd bestaan.

ARTIKEL 8 – KLACHTENPROCEDURE CADEAUBON

Voor problemen en/of vragen over de cadeaubon kan de Consument contact opnemen met de klantenservice van HighTea.nl via het contactformulier.